Politika privatnosti

Drago nam je da ste pokazali interes za našu kompaniju. Zaštita podataka je od velikog značaja za menadžment Petite Genève Petrović. Korišćenje internet stranica Petite Genève Petrović je moguće bez ikakvih indikacija privatnih podataka, a ukoliko subjekt želi da koristi posebne usluge kompanije putem naše internet stranice, obrada ličnih podataka može biti neophodna. Ukoliko je obrada ličnih podataka neophodna i nema ustavnog osnova za takvu vrstu obrade, mi generalno dobijamo pristanak samog subjekta.

Obrada ličnih podataka kao što su ime, adresa, email adresa, broj telefona samog subjekta će uvek biti u skladu sa Opštom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu GDPR), i shodno specifičnoj regulativi države pod čiju nadležnost spada Petite Genève Petrović. Posredstvom ove deklaracije o zaštiti podataka, naša kompanije bi želela da informiše generalnu javnost o prirodi, obimu i svrsi ličnih podataka koje skupljamo, koristimo i obrađujemo. Dalje, subjekti su informisani, posredstvom ove deklaracije o zaštiti podataka, o svojim pravima.

Kao kontrolor, Petite Genève Petrović je implementirala brojne tehničke i organizacione mere kako bi obezbedila potpuni proces zaštite ličnih podataka koji se obrađuju putem ove internet stranice. Međutim, prenos podataka na Internetu može imati sigurnosne propuste, tako da apsolutna zaštita ne mora biti garantovana. Iz ovog razloga, svaki subjekt ima pravo da putem alternativnih sredstava izvrši transfer ličnih podataka, kao na primer putem telefona.

1. Definicije

Ova deklaracija zaštite podataka u Petite Genève Petrović je bazirana na osnovu termina koje je evropski zakonodavac koristio za usvajanje Uredbe o opštoj zaštiti podataka (GDPR). Naša deklaracija o zaštiti podataka bi trebalo da bude čitka i razumljiva javnosti, kao i korisnicima i poslovnim partnerima. Kako bismo ovo obezbedili, želimo da objasnimo terminologiju koja se koristi.

U ovoj deklaraciji zaštite podataka, koristimo, između ostalog, sledeće termine:

a) Lični podaci

Lični podaci podrazumevaju informacije relevatne identifikovanoj ili neidentifikovanoj osobi (“subjekt”). Identifikovana osoba je ona koja može biti identifikovana, direktno ili indirektno, koristeći identifikator kao što je ime, lični identifikacioni broj, podaci o lokaciji, online identifikator ili jedan ili više faktora koji su specifični za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet te osobe.

b) Subjekat

Subjekat je identifikovana ili neidentifikovana osoba, čiji privatni podaci se obrađuju od strane kontrolora zaduženog za obradu.

c) Obrada

Obrada je bilo koja operacija ili skup operacija koje se odrađuju na ličnim podacima ili skupu ličnih podataka, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, struktuiranje, skladištenje, adaptacija ili izmena, povlačenje, konsultacija, korišćenje, otkrivanje putem prenosa, diseminacije ili na drugi način stavljanje na raspolaganje, usklađivanje ili kombinovanje, ograničavanje, brisanje ili uništenje.

d) Zabrana obrade

Zabrana obrade je obeležavanje skladištenih privatnih podataka u cilju ograničenja obrade u budućnosti.

e) Profilisanje

Profilisanje podrazumeva bilo koji oblik automatske obrade ličnih podataka koji se sastoji od korišćenja ličnih podataka za vrednovanje određenih ličnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, posebno za analizu i predviđanje aspekata u pogledu učinka tog fizičkog lica na poslu, ekonomske situacije, zdravlja, ličnih preferenci, interesa, pouzdanosti, ponašanja, lokacije ili kretanja.

f) Pseudonimizacija

Pseudonimizacija je obrada ličnih podataka na način na koji lični podaci više ne mogu biti pripisani određenom subjektu podataka bez upotrebe dodatnih informacija, pod uslovom da se takve dodatne informacije čuvaju odvojeno i podležu tehničkim i organizacionim merama kako bi se osiguralo da se lični podaci ne pripisuju identifikovanoj fizičkoj osobi.

g) Kontrolor zadužen za obradu

Kontrolor zadužen za obradu je fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili drugo telo koje, samo, ili udruženo sa ostalima, određuje svrhu i načine obrade ličnih podataka; gde su svrha i sredstva takve obrade određeni zakonom Unije ili države članica, kontrolor ili posebni kriterijumi za tu nominaciju mogu biti obezbeđeni zakonom Unije ili države članica.

h) Procesor

Procesor je fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili drugo telo koje obrađuje lične podatke u ime kontrolora.

i) Primalac

Primalac je fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili drugo telo kojoj su lični podaci obelodanjeni, bilo da je u pitanju treće lice ili ne. Međutim, javne nadležnosti koje mogu dobiti lične podatke u okviru posebne istrage u skladu sa zakonom Unije ili države članice neće se posmatrati kao primaoci; obrada tih podataka od strane tih javnih nadležnosti će biti u skladu sa postojećim pravilima začtite podataka i u skladu sa svrhom obrade.

j) Treće lice

Treće lice može biti fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili telo koje nije subjekat, kontrolor, procesor ili osoba koja, pod direktnim autoritetom kontrolora ili procesora, može biti autorizovana da izvrši obradu ličnih podataka.

k) Pristanak

Pristanak subjekta je bilo kakva slobodno data, specifična, informisana i nedvosmislena indikacija želje subjekta prema kojoj on ili ona, putem izjave ili jasne afirmativne akcije, označava pristanak na obradu ličnih podataka koje se odnose na nju ili njega.

2) Ime i prezime kontrolora

Kontrolor za svrhu GDPR inicijative, drugih zakona zaštite podataka primenjivih u zemljama članicama Evropske Unije i drugih odredbi vezanim za zaštitu podataka, je:

Petite Genève Petrović
Uskočka 7
11000, Beograd
Srbija
Telefon: +381 11 32 85 667
Email: pgp@pgp.rs
Website: www.petitegeneve.com

3) Ime i prezime službenika za zaštitu podataka

Službenik za zaštitu podataka kontrolora je:

Petite Genève Petrović
Uskočka 7
11000 Beograd
Srbija
Telefon: +381 11 32 85 667
Email: pgp@pgp.rs
Website: www.petitegeneve.com

Subjekt može, u bilo kom trenutku, kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka sa bilo kakvim pitanjima ili sugestijama vezanim za zaštitu podataka.

4) Politika “kolačića”

Internet stranice Petite Genève Petrović koriste “kolačiće”. Kolačići su tekstualni fajlovi koji omogućavaju da sajt brže funkcioniše.

Mnogi internet sajtovi i serveri koriste kolačiće. Mnogi kolačići sadrže takozvani ID – to je jedinstveni identifikator “kolačića”. Sastoji se od niza karaktera pomoću kojih internet stranice i serveri mogu biti dodeljeni specifičnom internet pretraživaču u kom je “kolačić” skladišten. Ovo omogućuje posećenim internet stranicama i serverima da razlikuju individualne pretraživače subjekta od ostalih internet pretraživača koji sadrže druge “kolačiće”. Poseban internet pretraživač može biti prepoznat i identifikovan pomoću jedinstvenog ID-ja “kolačića”.

Kroz upotrebu “kolačića”, Petite Genève Petrović može obezbediti korisnicima ove internet stranice lakše korišćenje koje ne bi bilo moguće bez politike “kolačića”.

Preko “kolačića”, informacije i ponude na našoj internet stranici mogu biti optimizovane imajući korisnika u vidu. “Kolačići”, kao što je prethodno napomenuto, dozvoljavaju prepoznavanje korisnika internet stranice. Svrha ovog prepoznavanja je da bi se olakšalo korisnicima koričćenje internet stranice. Korisnik Internet stranice koja koristi “kolačiće”, npr. ne mora da unosi pristupne podatke svaki put kada pristupa internet stranici, jer je ovo omogućeno od strane sajta, i “kolačići” su dakle skladišteni na računaru samog korisnika. Još jedan primer su “kolačići” vezani za korpu na sajtu za online kupovine. Online shop pamti artikle koje je korisnik stavio u korpu preko “kolačića”.

Subjekat može, u bilo kom trenutku, promeniti podešavanje određenog internet pretraživača i tako deaktivirati postavljeno podešavanje “kolačića”. Dalje, već postavljeni “kolačići” se mogu izbrisati u bilo kom trenutku preko internet pretraživača ili drugih softverskih programa. Ovo je omogućeno u svim popularnim internet pretraživačima. Ukoliko subjekat deaktivira podešavanje “kolačića” u korišćenom internet pretraživaču, neće biti moguće u potpunosti koristiti sve funkcije naše internet stranice.

5) Prikupljanje opštih podataka i informacija

Internet stranica Petite Genève Petrović prikuplja niz opštih podataka i informacija kada subjekat ili automatski sistem pozove internet stranicu. Ovi opšti podaci i informacije se čuvaju u datotekama dnevnika servera. Prikupljeni podaci mogu biti (1) tipovi i verzije pretraživača koji se koriste, (2) operativni sistem koji koristi pristupni sistem, (3) veb lokacija preko koje pristupni sistem dostiže našu internet stranicu, (4) pod-vebsajtovi, (5) datum i vreme pristup internet lokaciji, (6) adresu internet protokola (IP adresa), (7) dobavljač Internet usluga za pristupni sistem i (8) bilo koji drugi slični podaci i informacije koje se mogu koristiti u slučaju napada na naš IT sistem.

Prilikom korišćenja ovih opštih podataka i informacija, Petite Genève Petrović ne donosi nikakve zaključke o subjektu. Umesto toga, ove informacije su potrebne da se (1) pravilno dostavi korisniku sadržaj našeg sajta, (2) optimizuje sadržaj naše internet stranice, kao i njegove reklame, (3) osigura dugoročna održivost našeg IT sistema i tehnologije veb sajta i (4) pruže neophodne informacije organima za sprovođenje zakona i krivično gonjenje u slučaju sajber napada. Zbog toga Petite Genève Petrović analizira anonimno prikupljene podatke i informacije statistički, s ciljem povećanja zaštite podataka i sigurnosti podataka naše kompanije, kao i da se osigura optimalan nivo zaštite za lične podatke koje obrađujemo. Anonimni podaci o datotekama dnevnika servera se čuvaju se odvojeno od svih ličnih podataka koje pruža subjekt podataka.

6) Registracija na našoj veb stranici

Subjekt podataka ima mogućnost da se registruje na veb stranici kontrolora sa naznakom ličnih podataka. Koji lični podaci se prenose na kontrolora određuje odgovarajući ulazni dijalog koji se koristi za registraciju. Lični podaci uneti od strane subjekta podataka prikupljaju se i čuvaju isključivo za internu upotrebu kontrolora i njegove potrebe. Kontrolor može zahtevati transfer na jedan ili više procesora (npr. Paket usluga) koji takođe koriste lične podatke u interne svrhe koji se mogu pripisati kontroloru.

Registrovanjem na veb stranici kontrolora, IP adresa (koju dodeljuje Internet provajder usluga (ISP) i koju koristi subjekt podataka), datum i vreme registracije se takođe skladište. Čuvanje ovih podataka se odvija u pozadini i to je jedini način da se spreči zloupotreba načih usluga i, ako je potrebno, da bude moguće istražiti izvršena krivična dela. Zbog toga je čuvanje ovih podataka neophodno kako bi se osigurao kontrolor. Ovi podaci se ne prenose na treće strane, osim ako postoji zakonska obaveza prenošenja podataka ili ako prenos služi cilju krivičnog gonjenja.

Registracija subjekta podataka, sa dobrovoljnom naznakom ličnih podataka, ima za cilj da omogući kontroloru da ponudi sadržaj ili usluge subjektu koji se mogu ponuditi samo registrovanim korisnicima zbog svoje prirode. Registrovana lica mogu slobodno menjati lične podatke navedene pri registraciji na bilo kom mestu ili da ih potpuno izbrišu iz skladišta kontrolora. Kontrolor će u svakom trenutku pružiti informacije na zahtev svakom subjektu podataka o tome koje lične podatke čuva o subjektu podataka. Pored toga, kontrolor će ispraviti ili izbrisati lične podatke na zahtev ili indikaciju subjekta podataka, ukoliko nema zakonskih obaveza skladištenja. Svi zaposleni su na raspolaganju subjektu podataka u tom pogledu kao kontakt osobe.

7) Pretplata na naš bilten

Na veb stranici KOMPANIJE, korisnicima se daje mogućnost da se pretplate na bilten naše kompanije. Ulazni dijalog koja se koristi za ovu svrhu određuje koji lični podaci se prenose, kao i kada je bilten naručen od strane kontrolora.

KOMPANIJA redovno informiše svoje klijente i poslovne partnere putem biltena o ponudi kompanije. Bilten kompanije može primiti subjekt ako (1) ima važeću e-mail adresu i (2) se registruje za dostavu biltena. E-mail potvrde će biti poslat na e-mail adresu koju je subjekt prvi put registrovao sa podacima za dostavu biltena, iz pravnih razloga, uz dvostruku potvrdu prijave. Ovaj konfirmacioni e-mail se koristi da bi se dokazalo da li je vlasnik e-mail adrese kao subjekt ovlašćen za prijem biltena.

Prilikom registracije za bilten, takođe čuvamo IP adresu računarskog sistema koju je dodelio Internet provajder usluga (ISP) i koju koristi subjekt u trenutku registracije, kao i datum i vreme registracije. Prikupljanje ovih podataka je neophodno radi razumevanja (moguće) zloupotrebe email adrese subjekta kasnije, i stoga služi cilju pravne zaštite kontrolora.

Lični podaci prikupljeni u trenutku registracije za bilten će se koristiti samo za slanje biltena. Pored toga, pretplatnici na bilten mogu biti obavešteni elektronskom poštom, sve dok je to neophodno za rad usluge ili u slučaju registracije, pošto bi ovo bilo moguće u slučaju izmena ponude biltena, ili u slučaju promene tehničkih okolnosti. Neće biti prenosa ličnih podataka trećim stranama. Pretplata na naše biltene može biti ukinuta od strane subjekta podataka u bilo koje vreme. Saglasnost za skladištenje ličnih podataka, koju je subjekt podneo za dostavu biltena može biti poništena u bilo koje vreme. Za svrhu ukidanja saglasnosti, u svakom biltenu se nalazi odgovarajući link. To je takođe je moguće uraditi u bilo koje vreme direktno na veb stranici kontrolora, ili komunicirati kontroloru na drugi način.

8) Praćenje biltena

Bilten Petite Genève Petrović sadrži takozvane Piksele praćenja. Piksel za praćenje je minijaturna grafika ugrađena u takvim e-mailovima, koji se šalju u HTML formatu kako bi se omogućilo snimanje i analiza dnevnika. Ovo omogućava statističku analizu uspeha ili neuspeha marketinških kampanja. Na osnovu ugrađenog piksela praćenja, Petite Genève Petrović može videti da li i kada je subjekt e-poruke otvorio e-poštu i koje su veze (linkovi) u e-mailu bile pozvane od strane subjekta.

Takvi lični podaci prikupljeni pikselima koji su sadržani u biltenima se čuvaju i analiziraju od strane kontrolora kako bi se optimizovala isporuka biltena, kao i da se sadržaj budućih biltena prilagođava bolje interesima subjekta podataka. Ovi lični podaci neće biti prosleđeni trećim licima. Subjekti u svako doba imaju pravo da oduzmu odgovarajuću deklaraciju o pristanku koja se izdaje uz dvostruku potvrdu prijave. Nakon opoziva, ovi lični podaci će biti izbrisani od strane kontrolora. Petite Genève Petrović automatski smatra povlačenje iz primanja biltena kao opoziv.

9) Mogućnost kontaktiranja preko veb stranice

Na veb stranici Petite Genève Petrović nalaze se informacije koje omogućavaju brz elektronski kontakt sa našom kompanijom kao i direktnu komunikaciju sa nama, koja takođe uključuje i opštu adresu takozvane elektronske pošte (e-mail adresa). Ukoliko subjekt podataka kontaktira kontrolora putem e-maila ili putem kontakt formulara, lični podaci koji se prenose od strane subjekta podataka se automatski čuvaju. Takvi lični podaci koji se dobrovoljno prenose od strane subjekta podataka kontroloru podataka se čuvaju u svrhu obrade ili kontakta sa subjektom podataka. Nema prenosa ovih ličnih podataka trećim licima.

10) Rutinsko brisanje i blokiranje ličnih podataka

Kontrolor podataka obrađuje i čuva lične podatke subjekta podataka samo tokom vremena koje je potrebno da se dostigne svrha skladištenja, ili u vremenu koje odobrava evropski zakonodavac ili drugi zakonodavci u zakonima ili propisima kojima kontrolor podleže.

Ako se svrha skladištenja ne primenjuje ili ako je rok za skladištenje propisan od strane evropskog zakonodavca ili drugog istaknutog nadležnog zakonodavca, lični podaci se rutinski blokiraju ili brišu u skladu sa zakonskim zahtevima.

11) Prava subjekta podataka

a) Pravo na potvrdu

Svaki subjekt podataka ima pravo odobreno od evropskog zakonodavca da dobije od kontrolora potvrdu o tome da li se lični podaci koji se tiču njega obrađuju ili ne. Ukoliko subjekt želi da iskoristi ovo pravo na potvrdu, on ili ona može, u bilo koje doba, kontaktirati bilo kog zaposlenog u kompaniji kontrolora.

b) Pravo pristupa

Svaki subjekt podataka ima pravo koje je evropski zakonodavac odobrio da dobije od kontrolora besplatno informaciju o njegovim ili njenim ličnim podacima koji se čuvaju kao i kopiju ove informacije. Osim toga, Evropske direktive i propisi omogućavaju subjektu podataka pristup sledećim informacijama:

• svrha obrade;
• kategorije ličnih podataka;
• primaoci ili kategorije primalaca kojima su lični podaci bili ili će biti otkriveni, posebno primaoci u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
• gde je to moguće, predviđeni period za koji će biti skladišteni lični podaci, ili, ako je moguće, kriterijume koji se koriste za određivanje tog perioda;
• postojanje prava da se zatraži ispravljanje ili brisanje ličnih podataka, ili ograničavanje obrade ličnih podataka u vezi sa subjektom podataka ili suprotstavljanje takvoj obradi;
• postojanje prava da podnesu žalbu nadležnom organu;
• kada se lični podaci ne prikupljaju od subjekata podataka, sve dostupne informacije o izvoru podataka;
• postojanje automatskog odlučivanja, uključujući profilisanje, navedeno u članu 22 (1) i (4) GDPR-a i, barem u tim slučajevima, značajne informacije o logici koja je uključena, kao i značaj i predviđene posledice takve obrade za subjekte podataka.

Pored toga, subjekt podataka ima pravo da dobije informacije o tome da li su lični podaci prebačeni u treću zemlju ili nekoj međunarodnoj organizaciji. Tamo gde je to slučaj, subjekat podataka će imati pravo da bude obavešten o odgovarajućim zaštitnim sredstvima vezanim za prenos.

Ako osoba na koje se odnosi podatak želi da iskoristi ovo pravo pristupa, on ili ona može u bilo koje vreme kontaktirati bilo kog zaposlenog u kompaniji kontrolora.

c) Pravo na ispravku

Svaki subjekt podataka ima pravo koje je evropski zakonodavac odobrio da dobije od kontrolora, bez nepotrebnog odlaganja, mogućnost ispravljanja netačnih ličnih podataka koji se odnose na njega ili nju. Uzimajući u obzir u svrhu obrade, subjekti imaju pravo da završe nekompletne lične podatke, uz pružanje dodatne izjave.

Ako subjekt podataka želi da iskoristi ovo pravo na ispravku, on ili ona može, u bilo kom trenutku, kontaktirati bilo kog zaposlenog kontrolora.

d) Pravo na brisanje (pravo da se zaboravi)

Svaki subjekt podataka ima pravo koje je evropski zakonodavac odobrio da dobije od kontrolora, bez nepotrebnog odlaganja, mogućnost brisanja ličnih podataka koji se odnose na njega ili nju, a Kontrolor će imati obavezu brisanja ličnih podataka bez nepotrebnog odlaganja, ako se primenjuje jedan od sledećih razloga, sve dok obrada nije neophodna:

• Lični podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhu za koju su bili sakupljeni ili na drugi način obrađeni.
• Subjekt podataka povlači saglasnost na osnovu koje se obrada temelji na tački (a) Člana 6 (1) GDPR-a, ili tački (a) člana 9 (2) GDPR-a, i gde ne postoji druga zakonska osnova za obradu.
• Subjekt podataka se protivi obradi u skladu sa članom 21 (1) GDPR-a i nema nadležnog legitimnog osnova za obradu, ili se predmet podataka protivi procesuiranju u skladu sa članom 21 (2) GDPR.
• Lični podaci su nezakonito obrađeni.
• Lični podaci moraju biti izbrisani zbog poštovanja pravne obaveze zakona Unije ili zakona Države Članice u čijoj nadležnosti je kontrolor.
• Lični podaci su prikupljeni u odnosu na ponudu usluga informacionog društva navedenog u članu 8 (1) GDPR-a.

Ako se primeni jedan od gore navedenih razloga, a subjekt podataka želi da zatraži brisanje ličnih podataka čuvanih od strane Petite Genève Petrović, on ili ona može, u bilo kom trenutku, kontaktirati bilo kog zaposlenog kontrolora. Službenik Petite Genève Petrović će brzo osigurati da se zahtev za brisanje odmah ispuni. Ukoliko je kontrolor objavio lične podatke, obavezan je u skladu sa članom 17 (1) da obriše lične podatke, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove implementacije, preduzeće razumne korake, uključujući tehničke mere, da obavesti druge kontrolore koji obrađuju lične podatke da je subjekt podataka zatražio brisanje podataka, ili njihovo kopiranje ili replikaciju ličnih podataka, ukoliko se obrada ne zahteva. Zaposleni kompanije će organizovati potrebne mere u pojedinačnim slučajevima.

e) Pravo ograničenja obrade

Svaki subjekt podataka ima pravo koje je evropski zakonodavac odobrio da dobije od kontrolora ograničenje obrade ako se primenjuje jedno od sledećih tački:

• Tačnost ličnih podataka osporava se od strane subjekta podataka, u periodu koji omogućuje kontroloru da proveri tačnost ličnih podataka.
• Obrada je nezakonita, a subjekt podataka se suprotstavlja brisanju ličnih podataka i umesto toga zahteva ograničenje njihove upotrebe.
• Kontroloru više ne trebaju lični podaci u svrhu obrade, ali su potrebni subjektu u cilju uspostavljanja, vršenja ili odbrane pravnih zahteva.
• Subjekt podataka je uložio prigovor na obradu u skladu sa članom 21 (1) GDPR-a, uz dodatnu potvrdu i proveru da li se legitimni razlozi kontrolora preklapaju sa razlozima subjekta podataka.
• Ako je ispunjen jedan od gore pomenutih uslova, a subjekt podataka želi da zatraži ograničenje obrade ličnih podataka koje čuva KOMPANIJA, on ili ona može u bilo kom trenutku kontaktirati bilo kog službenika kontrolora. Zaposleni KOMPANIJE će ugovoriti ograničenje obrade.

f) Pravo prenosa podataka

Svaki subjekt podataka ima pravo odobreno od strane evropskog zakonodavca, da dobije lične podatke koji se odnose na njega ili nju, koji su dostavljeni kontroloru, u strukturiranom, najčešće korišćenom i merljivom formatu. On ili ona će imati pravo da prenesu te podatke drugom kontroloru bez prepreke od strane kontrolora kom su lični podaci prvobitno dostavljeni, sve dok je procesiranje zasnovano na saglasnosti u skladu sa tačkom (a) člana 6 (1) GDPR-a ili tačkom (a) člana 9 (2) GDPR-a, ili na osnovu ugovora u skladu sa tačkom (b) člana 6 (1) GDPR-a, a obrada se vrši automatizovano znači, sve dok obrada nije neophodna za obavljanje zadatka koji se obavlja u javnosti interesa ili u vršenju službenog ovlašćenja koja je dato kontroloru.

Osim toga, u ostvarivanju svog prava na prenos podataka u skladu sa članom 20 (1) GDPR, subjekt ima pravo da prenese lične podatke direktno od jednog kontrolora ka drugom, gde je tehnički izvodljivo i kada to ne utiče na prava i slobode drugih. Da bi se utvrdilo pravo prenosa podataka, subjekt podataka može u bilo kom trenutku kontaktirati bilo kog zaposlenog u Petite Genève Petrović.

g) Pravo na prigovor

Svaki subjekt podataka ima pravo koje je evropski zakonodavac odobrio da podnese prigovor na osnovu njegove ili njene posebne situacije, u bilo kom trenutku, na obradu ličnih podataka koji se tiču njega ili nje, na čemu se zasniva tačka (e) ili (f) člana 6 (1) GDPR. Ovo se odnosi i na profilisanje na osnovu ovih odredaba. Petite Genève Petrović neće više obrađivati lične podatke u slučaju prigovora, osim ako ne omogućimo ubedljive legitimne osnove za obradu koje nadjačavaju interese, prava i slobode subjekta podataka ili je to potrebno za slučaj uspostavljanja, vršenja ili odbrane zakonskih zahteva.

Ako Petite Genève Petrović obrađuje lične podatke u cilju direktnog marketinga, subjekt podataka ima pravo da se u bilo koje vreme protivi obradi ličnih podataka koji se odnose na njega ili nju za takav marketing. Ovo se odnosi na profilisanje u meri u kojoj se odnosi na takav direktni marketing. Ako subjekt uloži prigovor za obradu za potrebe direktnog marketinga, Petite Genève Petrović neće više obrađivati lične podatke u ove svrhe. Pored toga, subjekat podataka ima pravo, na osnovu razloga koji se odnose na njegovu ili njenu konkretnu situaciju, da se suprotstavi obradi ličnih podataka od strane Petite Genève Petrović za svrhu naučnog ili istorijskog ili statističkog istraživanja koji se odnose na njega ili nju u skladu sa članom 89 (1) GDPR-a, osim ako je obrada neophodna za obavljanje zadatka koji se vrši iz razloga od javnog interesa.

Da bi ostvario pravo na prigovor, osoba sa podacima može kontaktirati bilo kog zaposlenog u KOMPANIJI. Pored toga, subjekt podataka je slobodan u kontekstu korišćenja usluga informacionog društva i bez obzira na Direktivu 2002/58 / EC, da iskoristi svoje pravo da uloži prigovor automatskim sredstvima koristeći tehničke specifikacije.

h) Automatsko individualno donošenje odluka, uključujući profilisanje

Svaki subjekt podataka ima pravo odobreno od strane evropskog zakonodavca da ne bude predmet odluke bazirane isključivo na automatskoj obradi, uključujući i profilisanje, koja stvara pravne učinke koji se odnose na njega ili nju, ili na sličan način značajno utiče na njega ili nju, sve dok odluka (1) nije neophodna za ulazak, ili izvršenje ugovora između subjekta podataka i kontrolora podataka, ili (2) nije odobreno od strane Unije ili Zakona država članica pod čijom nadležnosti je Kontrolor i koji takođe propisuje odgovarajuće mere za zaštitu prava i slobode i legitimne interese subjekta podataka, ili (3) nije zasnovan na eksplicitnoj saglasnoti subjekta podataka. Ako je odluka (1) neophodna za stupanje ili izvršenje ugovora između subjekta podataka i kontrolora podataka, ili (2) je zasnovana na eksplicitnoj saglasnosti subjekta podataka, Petite Genève Petrović će implementirati odgovarajuće mere za zaštitu prava i slobode i legitimnih interesa, barem pravo da dobije ljudsku intervenciju od strane kontrolora, da izrazi svoje stanovište i ospori odluku.

Ako subjekt podataka želi ostvariti prava u vezi sa automatizovanim pojedinačnim odlučivanjem, on ili ona može u bilo kom trenutku kontaktirati bilo kog zaposlenog u Petite Genève Petrović.

i) Pravo na povlačenje saglasnosti za zaštitu podataka

Svaki subjekt podataka ima pravo odobreno od strane evropskog zakonodavca da povuče njegovu ili njenu saglasnost za obradu svojih ličnih podataka u bilo kom trenutku. Ako subjekt podataka želi ostvariti pravo, on ili ona može u bilo koje vrijeme kontaktirati bilo kog službenika Petite Genève Petrović.

12. Zaštita podataka za aplikacije i procedure za prijavu

Kontrolor podataka prikuplja i obrađuje lične podatke podnosilaca prijava radi obrađivanja procedure aplikacije. Obrada se može vršiti i elektronskim putem. Ovo je poseban slučaj kada aplikant podnosi odgovarajuću prijavnu dokumentaciju kontroloru putem e-maila ili putem veb formulara na veb lokaciji. Ako kontrolor podataka zaključi ugovor o radu sa podnosiocem zahteva, podneti podaci će biti sačuvani u svrhu obrade radnog odnosa u skladu sa zakonskim zahtevima. Ako nema zaključenog ugovora o zaposlenju sa podnosiocem zahteva, dokumentacija za prijavu će se automatski izbrisati dva meseca nakon obaveštenja o odluci o odbijanju, pod uslovom da nijedan drugi legitimni interes kontrolora nije suprotan brisanju. Drugi legitimni interes u ovom odnosu je, npr. teret dokazivanja u postupku u okviru Zakona o jednakom tretmanu (AGG).

13. Odredbe o zaštiti podataka u aplikaciji i korišćenju Facebook-a

Na ovoj veb stranici Kontrolor ima integrisane komponente kompanije Facebook. Facebook je društvena mreža. Društvena mreža je mesto za društvene skupove na Internetu, online zajednica, koja obično dozvoljava korisnicima da komuniciraju jedni sa drugima i interaguju u virtuelnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmenu mišljenja i iskustava, ili omogućiti internet zajednici da ostvari lične ili poslovne kontakte. Facebook omogućava korisnicima društvenih mreža da kreiraju privatne profile, postavljaju fotografije i druže se putem platforme.

Operativni centar kompanije Facebook je Facebook, Inc., 1 Hacker Vay, Menlo Park, CA 94025, USA. Ako osoba živi van Sjedinjenih Država ili Kanade, kontrolor je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Uz svaki poziv jedne od pojedinačnih stranica na ovoj Internet stranici, kojom upravlja kontrolor i u koji je integrisana Facebook komponenta (Facebook plug-in), veb pretraživač na IT sistemu subjekta podataka automatski će zatražiti da preuzme prikaz odgovarajuće Facebook komponente od Facebook-a preko komponente Facebook-a. Pregled svih Facebook Plug-inova može se videti na https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Tokom ovog tehničkog postupka Facebook-u je dostavljena informacija o tome kojim specificnim pod-stranicama naše internet stranice je pristupio subjekt podataka.

Ukoliko je subjekt podataka prijavljen na Facebook, Facebook može otkriti svaki poziv do našeg vebsajta od strane subjekta podataka - i za sve vreme trajanja boravka subjekta podataka na našoj Internet stranici - koje specifične pod-stranice je posetio subjekt. Ove informacije se prikupljaju preko Facebook komponente i povezane su sa odgovarajućim Facebook nalogom subjekta podataka. Ako je korisnik podataka kliknuo na neki od Facebook dugmadi koji su integrisani na našu veb lokaciju, npr. dugme "Sviđa mi se", ili ako subjekt podataka postavi komentar, tada Facebook povezuje ovu informaciju sa ličnim Facebook korisničkim nalogom subjekta podataka i čuva lične podatke.

Facebook uvek preko Facebook komponente dobija informacije o poseti subjekta podataka našoj veb stranici, kad god je subjekt podataka ulogovan na Facebook tokom vremena pristupanja našem vebsajtu. Ovo se dešava bez obzira da li subjekt klikne na komponentu Facebook ili ne. Ako takav prenos informacija Facebook-u nije poželjan za subjekta, onda on ili ona može to sprečiti tako što će se odjaviti sa svog Facebook naloga pre nego što dođe do pristupanja našoj veb stranici.

Smernice za zaštitu podataka koji je objavio Facebook, dostupne na https://facebook.com/about/privacy/, pružaju informacije o sakupljanju, obradi i korišćenju ličnih podataka od strane Facebook-a. Pored toga, objašnjeno je koje opcije podešavanja Facebook nudi da zaštiti privatnost subjekta podataka. Osim toga, drugačije konfiguracijske opcije su dostupne kako bi se omogućilo eliminisanje prenosa podataka Facebook-u. Ove aplikacije može koristii subjekt podataka kako bi se eliminisao prenos podataka Facebook-u.

14. Odredbe o zaštiti podataka u aplikaciji i korišćenju Google analitike (sa funkcijom anonimizacije)

Na ovoj veb stranici, Kontrolor je integrisao komponentu Google analitike (sa funkcijom anonimizacije). Google analitika je vrsta veb analitike. Veb analitika je prikupljanje, sakupljanje i analiza podataka o ponašanju posetilaca na veb stranicama. Veb analitika prikuplja, između ostalog, podatke o veb stranici preko koje je osoba pristupila (tzv. referrer), koje su pod-stranice posećivane, ili koliko je često i koliko dugo je bila posećena pod-stranica. Veb analitika se uglavnom koristi za optimizaciju veb stranice i kako bi se planirala cost-benefit analiza internet oglašavanja.

Operator komponente Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain Viev, CA 94043-1351, USA.

Za veb analitiku pomoću Google analitike kontrolor koristi aplikaciju "_gat. _anonimizeIp". Putem ove aplikacije IP adresa internet veze subjekta podataka se skraćuje od strane Google-a i anonimizuje kada dođe do pristupa našim internet stranicama iz države članice Evropske unije ili druge države ugovornice Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru.

Svrha komponente Google analitike je da analizira saobraćaj na našoj veb stranici. Google koristi sakupljene podatke i informacije, između ostalog, da procenjuje korišćenje naše veb stranice i da pruži online izveštaje koji pokazuje aktivnosti na našim veb stranicama i druge usluge u vezi sa korišćenjem naše internet stranice.

Google analitika postavlja kolačiće u IT sistem subjekta podataka. Definicija kolačića je objašnjena prethodno. Pomoću podešavanja kolačića Google je omogućen da analizira korišćenje naše veb lokacije. Sa svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica na ovoj Internet stranici, kojom upravlja kontrolor i u koji je komponenta Google Analitike integrisana, Internet pretraživač na IT sistemu subjekta će automatski poslati podatke pomoću komponente Google Analitike u svrhu online oglašavanja i ostvarivanja provizija na Google-u. Tokom ovog tehničkog postupka, kompanija Google dobija informacije o ličnim podacima, kao što je IP adresa subjekta podataka, koja Google-u, između ostalog, služi da razume poreklo posetilaca i klikova, a potom kreira provizije.

Kolačić se koristi za čuvanje ličnih podataka, kao što je vreme pristupa, lokacija sa koje se pristupa i učestalost poseta našem sajta od strane subjekta podataka. Uz svaku posetu našoj internet stranici, takvi lični podaci, uključujući i IP adresu pristupa Internetu koji koristi subjekt podataka, biće poslati Google-u u SAD-u. Ove lične podatke čuva Google u SAD-u. Google može preneti ove lične podatke prikupljene tehničkim postupkom trećim licima.

Subjekt podataka može, kako je navedeno gore, da spreči postavljanje kolačića putem naše veb stranice u bilo kom trenutku pomoću odgovarajućeg prilagođavanja korišćenog veb pretraživača i na taj način trajno negira podešavanje kolačića. Takvo prilagođavanje Internet pretraživača takođe sprečava Google Analitiku da postavi kolačiće na IT sistemu subjekta podataka. Pored toga, kolačići koje već koristi Google analitika mogu se izbrisati u bilo koje vreme putem veb pretraživača ili drugih softverskih programa.

Pored toga, subjekt podataka ima mogućnost da zabrani prikupljanje podataka koje generiše Google Analitika, koji se odnose na korišćenje ovog veb sajta, kao i da zabrani obradu ovih podataka od strane Google-a i šansu da spreči bilo kakvu moguću. U ovu svrhu, subjekt podataka mora preuzeti dodatak za pretraživač pod linkom https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalira ga. Ovaj dodatak za pretraživač govori Google Analitici pomoću JavaScript-a da podaci i informacije o posetama internet stranici možda neće biti preneti u Google analitiku. Instalacija dodataka u pretraživač smatra se prigovorom od strane Google-a. Ukoliko se IT sistem subjekta podataka kasnije obriše, formatira ili ponovo instalira, onda će subjekt podataka morati ponovo da instalira dodatke u pretraživač radi onemogućavanja Google analize. Ako je dodatak deinstaliran od strane subjekta podataka ili bilo koje druge osobe kojoj se može pripisati njihova sfera kompetencije ili je onemogućen, moguće je izvršiti ponovno instaliranje ili ponovno aktiviranje dodatka.

Dodatne informacije i važeće odredbe o zaštiti podataka Google-a mogu se preuzeti pod https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i na http://www.google.com/analitics/terms/us.html. Google Analitika se detaljnije objašnjava na sledećem linku https://www.google.com/analitics.

15. Odredbe o zaštiti podataka o aplikaciji i korišćenju Google Remarketinga

Na ovoj veb stranici, Kontrolor je integrisao usluge Google Remarketing. Google Remarketing je karakteristika Google AdWords, koji omogućava kompanijama da prikazuju reklame korisnicima Interneta koji su ranije boravili na internet prezentaciji kompanije. Integracija Google Remarketing-a stoga dozvoljava kompaniji da kreira oglašavanje bazirano na korisnicima i na taj način pokazuje relevantne oglase zainteresovanim korisnicima interneta.

Pružalac usluge Google Remarketing je Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Svrha Google Remarketinga je ubacivanje reklame bazirane na interesovanju. Google Remarketing nam omogućava prikazivanje oglasa na Google mreži ili na drugim veb stranicama, koje su zasnovane na individualnim potrebama i usklađene sa interesima korisnika interneta.

Google Remarketing postavlja kolačiće u IT sistem subjekta podataka. Definicija kolačića je objašnjena prethodno. Pomoću podešavanja kolačića Google omogućava prepoznavanje posetilaca na našoj veb lokaciji ako pozove uzastopne veb stranice, koje su takođe članovi Google mreže oglašavanja. Sa svakim pozivom na Internet stranicu na kojoj je integrisan Google Remarketing, veb pretraživač subjekta podataka automatski se identifikuje sa Google-om. Tokom ovog tehničkog postupka, Google prima lične podatke i informacije, kao što su IP adresa zasnovana na pretraživanju i ponašanju korisnika, koje Google koristi, između ostalog, za postavljanje relevantnih reklama.

Kolačić se koristi za čuvanje ličnih podataka, npr. Internet stranice koje je posjetio subjekt podataka. Svaki put kada posetimo naše internet stranice, lični podaci, uključujući i IP adresu pristupa Internetu koju koristi subjekt podataka, se prenose Google-u u Sjedinjenim Američkim Državama. Ove lične podatke čuva Google u Sjedinjenim Državama Amerike. Google može preneti ove lične podatke prikupljene putem tehničkog postupka trećim licima.

Subjekt podataka može, kako je navedeno gore, da spreči postavljanje kolačića putem naše veb stranice u bilo kom trenutku pomoću odgovarajućeg podešavanja korišćenog veb pretraživača i na taj način trajno negira podešavanje kolačića. Takvo prilagođavanje korišćenog Internet pretraživača takođe sprečava Google da postavi kolačiće u IT sistem subjekta podataka. Pored toga, kolačići koje već koriste Google mogu se izbrisati u bilo kom trenutku u veb pretraživaču ili preko drugih softverskih programa.

Pored toga, subjekt podataka ima mogućnost da se protivi Google oglašavanju zasnovanom na interesima subjekta. Za ovu svrhu, subjekt podataka mora posetiti www.google.de/settings/ads i podesiti željena podešavanja na svakom Internet pretraživaču koji koristi subjekt podataka. Dodatne informacije i odredbe o zaštiti podataka od strane Google-a mogu se preuzeti pod https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

16. Odredbe o zaštiti podataka u aplikaciji i korišćenju Google+

Na ovoj veb stranici, Kontrolor je integrisao Google+ dugme kao komponentu. Google+ je takozvana društvena mreža. Društvena mreža je mesto za druženje na Internetu, online zajednica, koja obično dozvoljava korisnicima da komuniciraju jedni sa drugima i interaguju u virtuelnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmenu mišljenja i iskustava, ili omogućiti internetskoj zajednici da pruži lične ili poslovne podatke. Google+ omogućava korisnicima društvene mreže da uključe kreiranje privatnih profila, postavljaju fotografije i šire mrežu preko zahteva za prijatelje.

Operativna kompanija Google+ je Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Sa svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica na ovoj veb stranici, kojom upravlja Kontrolor i na kojoj je Google+ dugme integrisano, Internet pretraživač na IT sistemu subjekta podataka automatski preuzima prikaz odgovarajućeg Google+ dugmeta Google-a putem odgovarajuće Google+ komponente. Tokom ovog tehničkog postupka, Google je upoznat koje specifične pod-stranice našeg vebsajta je posetio subjekt podataka. Detaljnije informacije o Google+ su dostupne pod https://developers.google.com/+/.

Ako je subjekt podataka prijavljen istovremeno u Google+, Google prepoznaje svaki poziv na našu veb lokaciju od strane subjekta podataka za sve vreme trajanje njegovog boravka na našoj Internet stranici, kao i koje specifične pod-stranice naše Internet stranice je posjetio subjekt podataka. Ove informacije se prikupljaju pomoću dugmeta Google+ i Google upoređuje ovu informaciju sa odgovarajućim Google+ nalogom povezanim sa subjektom podataka.

Ako subjekt podataka klikne na dugme Google+ integrisano na našoj veb lokaciji i na taj način daje Google+ 1 preporuku, onda Google dodjeljuje ove informacije ličnom Google+ korisničkom nalogu subjekta podataka i čuva lične podatke. Google čuva preporuku Google+ 1 od subjektta podataka, čineći je javno dostupnom u skladu sa uslovima i odredbama koje je subjekt podataka prihvatio u tom pogledu. Kasnije, Google+ 1 preporuka koju subjekt podataka daje na ovoj veb stranici zajedno sa drugim ličnim podacima, kao što je Google+ nalog koji koristi subjekt podatka i sačuvana fotografija, čuva se i obrađuje na drugim Google-u uslugama, kao što su rezultati Google pretraživača, Google nalog subjekta podataka na drugim mestima, npr. na internet stranicama ili u vezi sa reklamama. Google takođe može povezati posetu ovoj veb lokaciji sa drugim ličnim podacima uskladištenim na Google-u. Google dalje beleži ove lične podatke sa svrhom poboljšanja ili optimizacije različitih Google usluga.

Kroz Google+ dugme, Google prima informacije da je subjekt podataka posetio našu veb stranicu, ukoliko je subjekt u trenutku poziva na našu veb lokaciju prijavljen na Google+. Ovo se javlja bez obzira da li je subjekt podataka kliknuo ili ne na dugme Google+. Ako subjekt podataka ne želi da prenese lične podatke na Google, on ili ona mogu sprečiti takav prenos odjavljivanjem iz svog Google+ naloga pre pozivanja naše veb stranice. Dodatne informacije i odredbe o zaštiti podataka od strane Google mogu se preuzeti na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Više referenci od Google-a o dugmetu Google+ 1 mogu se dobiti na https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

17. Odredbe o zaštiti podataka u aplikaciji i korišćenju Google-a AdWords-a

Na ovoj veb stranici, kontrolor je integrisao Google AdWords. Google AdWords je usluga za oglašavanje na Internetu koji dozvoljava oglašivaču da postavlja oglase u rezultatima Google pretraživača i Google mreži oglašavanja. Google AdWords dozvoljava oglašavaču da unapred definiše određene ključne reči pomoću kojih oglas u rezultatima pretrage Google-a prikazuje tek onda kada korisnik koristi pretraživač da bi preuzeo rezultat pretrage koji odgovara ključnoj reči. U Google mreži oglašavanja, oglasi se distribuiraju na odgovarajućim veb stranicama pomoću automatskog algoritma, uzimajući u obzir prethodno definisane ključne reči.

Operativna kompanija Google AdWords je Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Svrha Google AdWords-a je promocija našeg sajta putem uključivanja relevantnog oglašavanja na sajtovima trećih lica i u rezultatima Google pretraživača i ugrađivanja oglašavanja trećih lica na našoj veb stranici.

Ako subjekt podataka pristupi našoj internet stranici putem Google oglasa, na IT system subjekta podataka se unese kolačić konverzije preko Google-a. Definicija kolačića je objašnjena prethodno. Kolačić konverzije gubi validnost posle 30 dana i ne koristi se za identifikaciju subjekta podataka. Ako kolačić nije istekao, konverzija se koristi da bi se proverilo da li su određene pod-stranice, npr. korpa za kupovinu iz sistema onlajn trgovine, posećene na našem veb sajtu. Preko kolačića ove vrste, i Google i kontrolor mogu razumeti da li je osoba koja je dospela na AdWords oglas na našoj veb lokaciji generisala prodaju, odnosno izvršila ili otkazala prodaju robe.

Podaci i informacije prikupljene korišćenjem kolačića za konverziju koriste Google za kreiranje statističkih podataka o poseti našoj veb stranici. Ove statistike posete se koriste da bi se odredio ukupan broj korisnika koji su bili targetirani AdWords oglasima da bi se utvrdio uspeh ili neuspeh svakog AdWords oglasa i da se optimizuju naši AdWords oglasi u budućnosti. Niti naša kompanija niti drugi Google AdWords oglašavači ne dobijaju informacije od Google-a koji bi mogli identifikovati subjekt podataka.

Kolačić konverzije čuva lične podatke, npr. Internet stranice koje je posetio subjekt podataka. Svaki put kada poseti našu internet stranici, lični podaci, uključujući i IP adresu pristupa Internetu koju koristi subjekt podataka, šalju se Google-u u Sjedinjenim Američkim Državama. Ove lične podatke čuva Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može preneti ove lične podatke prikupljene putem tehničkog postupka trećim licima.

Subjekt podataka može u bilo kom trenutku sprečiti postavljanje kolačića od strane našeg vebsajta, kao što je navedeno prethodno, preko odgovarajućih podešavanja korišćenog Internet pretraživača i na taj način trajno negira podešavanje kolačića. Tako korišćen Internet pretraživač takođe sprečava Google da stavlja kolačić konverzije u IT sistem subjekta podataka. Pored toga, kolačić koji je postavio Google AdWords može se u bilo kom trenutku izbrisati u Internet pretraživaču ili preko drugih softverskih programa.

Subjekt podataka ima mogućnost da se suprotstavi oglašavanju zasnovanom na interesovanju od strane Google-a. Dakle, subjekt mora pristupiti u svakom pretraživaču na link www.google.de/settings/ads i postavi željena podešavanja.

Dodatne informacije i važeće odredbe o zaštiti podataka od strane Google-a mogu se preuzeti pod https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

18. Odredbe o zaštiti podataka u aplikaciji i korišćenju Instagram-a

Na ovoj veb stranici, kontrolor ima integrisane komponente usluge Instagram. Instagram je usluga koja može biti kvalifikovana kao audiovizuelna platforma, koja korisnicima omogućava deljenje fotografija i video zapisa, kao i distribuiranje takvih podataka na drugim društvenim mrežama.

Operativna kompanija koja nudi Instagram usluge je Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14, 1st floor, Menlo Park, CA, USA.

Uz svaki poziv na jednu od pojedinačnih stranica na ovoj Internet stranici, kojoj upravlja kontrolor i na kome je integrisana Instagram komponenta (Insta dugme), Internet pretraživač na IT sistemu subjekta podataka automatski će zatražiti za preuzimanje prikaz odgovarajuće komponente Instagrama. U toku ovog tehničkog postupka Instagram dobija informaciju koja specifična podstranica našeg vebsajta je posećena od strane subjekta podataka.

Ukoliko je subjekt podataka prijavljen na Instagram, Instagram može otkriti svaki poziv do našeg vebsajta od strane subjekta podataka - i za sve vreme trajanja boravka subjekta podataka na našoj Internet stranici - koje specifične pod-stranice je posetio subjekt. Ove informacije se prikupljaju pomoću komponente Instagram i povezane su sa odgovarajućim Instagram nalogom subjekta podataka. Ako subjekt podataka klikne na jedno od Instagram dugmadi koje su integrisane na našem vebsajtu, Instagram dalje upoređuje ove informacije sa ličnim Instagram korisničkim nalogom subjekta podataka i čuva lične podatke.

Instagram dobija informacije putem Instagram komponente da je subjekt podataka posetio našu veb stranicu ukoliko je subjekt prijavljen na Instagram u trenutku poziva na našu veb stranicu. Ovo se dešava bez obzira na to da li subjekt klikne na Instagram dugme ili ne. Ako takav prenos informacija Instagramu nije poželjan od strane subjekta podataka, onda on ili ona može sprečiti ovo tako što će se odjaviti sa svog Instagram naloga pre nego što pristupi našoj veb stranici.

Dodatne informacije i važeće odredbe zaštite podataka od strane Instagrama mogu se preuzeti pod https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

19. Odredbe o zaštiti podataka o primeni i korištenju LinkedIn-a

Kontrolor ima integrisane komponente LinkedIn korporacije na ovoj veb stranici. LinkedIn je društvena mreža koja omogućava korisnicima da se povezuju sa postojećim poslovnim kontaktima i uspostavljaju nove poslovne kontakte. Preko 400 miliona registrovanih ljudi u više od 200 zemalja koristi LinkedIn. Dakle, LinkedIn je trenutno najveća platforma za poslovne kontakte i jedan od najposećenijih sajtova na svetu.

Operativna kompanija LinkedIna je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Za pitanja vezana za privatnost izvan Sjedinjenih Država, zadužen je LinkedIn Ireland, Pitanja o privatnosti, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.

Uz svaki poziv jedne od pojedinačnih stranica na ovoj Internet stranici, kojim upravlja kontrolor i na kojoj je LinkedIn komponenta (LinkedIn plug-in) integrisana, Internet pretraživač na IT sitemu subjekta podataka automatski traži preuzimanje prikaza odgovarajuće komponente LinkedIn-a. Dodatne informacije o dodatku za povezivanje na LinkedIn mogu se pristupiti pod https://developer.linkedin.com/plugins. Tokom ovog tehničkog postupka, LinkedIn dobija informaciju o specifičnoj pod-stranici našeg vebsajta koju je posetio subjekt podataka.

Ukoliko je subjekt podataka prijavljen na LinkedIn, LinkedIn može otkriti svaki poziv do našeg vebsajta od strane subjekta podataka - i za sve vreme trajanja boravka subjekta podataka na našoj Internet stranici - koje specifične pod-stranice je posetio subjekt. Ove informacije se prikupljaju pomoću komponente LinkedIn i povezane su sa odgovarajućim LinkedIn nalogom subjekta podataka. Ako je subjekt podatka kliknuo na jednu od LinkedIn dugmadi integrisanim na našoj veb lokaciji, onda LinkedIn povezuje ove podatke sa ličnim korisničkim nalogom subjekta podataka i čuva lične podatke.

LinkedIn prima informacije preko LinkedIn komponente da je subjekt posetio našu veb stranicu, ukoliko je subjekt podataka prijavljen na LinkedIn-u u trenutku pristupa našoj veb stranici. Ovo se događa bez obzira da li je subjekt kliknuo na dugme LinkedIn ili ne. Ako takav prenos informacija LinkedIn-u nije poželjan za subjekta podataka, onda on ili ona mogu sprečiti ovo tako što će se odjaviti sa svog LinkedIn naloga pre nego što on ili ona pristupe našoj veb lokaciji.

LinkedIn pruža na https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls mogućnost odjavljivanja iz email poruka, SMS poruka i ciljanih oglasa, kao i mogućnost upravljanja podešavanjima oglasa. LinkedIn takođe koristi usluge kompanija kao što su Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame. Postavljanje ove vrste “kolačića” se može odbiti na https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Odgovarajuća politika privatnosti za LinkedIn dostupna je pod https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn Cookie Policy je dostupna pod https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.


20. Odredbe o zaštiti podataka o primeni i upotrebi Pinterest-a

Na ovoj veb stranici, kontrolor ima integrisane komponente Pinterest Inc. Pinterest je takozvana društvena mreža. Društvena mreža je mesto za druženje sa onlajn zajednicom koja omogućava korisnicima da komuniciraju i interaguju međusobno u virtuelnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmenu mišljenja i iskustva ili omogućiti internet zajednici da pruži lične informacije ili informacije vezane za kompaniju. Pinterest omogućava korisnicima da objavljuju, između ostalog, zbirke slika i pojedinačne slike, kao i opise na virtuelnim pinovima (tzv. pins), koje zatim mogu deliti drugi korisnici i komentarisati.

Operativna kompanija Pinterest je Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Uz svaki poziv na jednu od pojedinačnih stranica na ovoj Internet stranici, kojim upravlja kontrolor i na kojoj je Pinterest komponenta (Pinterest plug-in) integrisana, Internet pretraživač na IT sistemu subjekta podataka automatski traži za preuzimanje, preko odgovarajuće komponente Pinterest, prikaz odgovarajuće Pinterest komponente. Dodatne informacije o Pinterestu dostupne su na https://pinterest.com/. U toku ovog tehničkog postupka, Pinterest dobija informacije o tome koju specifičnu pod-stranicu našeg sajta posećuje subjekt podataka.

Ukoliko je subjekt podataka prijavljen na Pinterest, Pinterest može otkriti svaki poziv do našeg vebsajta od strane subjekta podataka - i za sve vreme trajanja boravka subjekta podataka na našoj Internet stranici - koje specifične pod-stranice je posetio subjekt. Ove informacije se prikupljaju pomoću komponente Pinterest i povezane su sa odgovarajućim Pinterest nalogom subjekta podataka. Ako je subjekt podatka kliknuo na jednu od Pinterest dugmadi integrisanim na našoj veb lokaciji, onda Pinterest povezuje ove podatke sa ličnim korisničkim nalogom subjekta podataka i čuva lične podatke.

Pinterest prima informacije preko Pinterest komponente da je subjekt posetio našu veb stranicu, ukoliko je subjekt podataka prijavljen na Pinterest-u u trenutku pristupa našoj veb stranici. Ovo se događa bez obzira da li je subjekt kliknuo na dugme Pinterest ili ne. Ako takav prenos informacija Pinterest-u nije poželjan za subjekta podataka, onda on ili ona mogu sprečiti ovo tako što će se odjaviti sa svog Pinterest naloga pre nego što on ili ona pristupe našoj veb lokaciji.

Vodič za zaštitu podataka koji je objavio Pinterest, dostupan je na https://about.pinterest.com/privacypolicy, i pruža informacije o prikupljanju, obradi i korišćenju ličnih podataka od strane Pinterest-a.


21. Odredbe o zaštiti podataka o primeni i korišćenju Twitter-a

Na ovoj veb stranici kontrolor ima integrisane komponente Twitter-a. Twitter je višejezičan, javno dostupan kao usluga mikroblogiranja na kojoj korisnici mogu objaviti i širiti takozvane "tweetove", npr. kratke poruke, koje su ograničene na 280 karaktera. Ove kratke poruke su dostupne svima, uključujući i onima koji nisu prijavljeni na Twitter. Tweet-ovi se takođe prikazuju takozvanim pratiocima odgovarajućeg korisnika. Pratioci su drugi korisnici Twitter-a koji prate korisničke tweet-ove. Osim toga, Twitter vam omogućava da adresirate široku publiku preko hashtag-ova, linkova ili retweet-ova.

Operativna kompanija Twitter-a je Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Kroz svaki poziv na jednu od pojedinačnih stranica na ovoj Internet stranici, kojom upravlja kontrolor i na kojoj je komponenta Twitter (Twitter taster) integrisana, Internet pretraživač na IT sistemu subjekta podataka automatski dovodi do preuzimanja prikaza odgovarajuće Twitter komponente.

Dodatne informacije o Twitter tasterima dostupne su na https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Tokom ovog tehničkog postupka, Twitter dobija informaciju o tome koja je specifična pod-stranica našeg sajta posećena od strane subjekta podataka. Svrha integracije Twitter komponente je deljenja sadržaja ove veb stranice kako bismo podstakli naše korisnike da predstave ovu veb stranicu digitalnom svetu i tako povećaju broj posetilaca.

Ukoliko je subjekt podataka prijavljen na Twitter, Twitter može otkriti svaki poziv do našeg vebsajta od strane subjekta podataka - i za sve vreme trajanja boravka subjekta podataka na našoj Internet stranici - koje specifične pod-stranice je posetio subjekt. Ove informacije se prikupljaju pomoću komponente Twitter i povezane su sa odgovarajućim Twitter nalogom subjekta podataka. Ako je subjekt podatka kliknuo na jednu od Twitter dugmadi integrisanim na našoj veb lokaciji, onda Twitter povezuje ove podatke sa ličnim korisničkim nalogom subjekta podataka i čuva lične podatke.

Twitter prima informacije preko Twitter komponente da je subjekt posetio našu veb stranicu, ukoliko je subjekt podataka prijavljen na Twitter-u u trenutku pristupa našoj veb stranici. Ovo se događa bez obzira da li je subjekt kliknuo na dugme Twitter ili ne. Ako takav prenos informacija Twitter-u nije poželjan za subjekta podataka, onda on ili ona mogu sprečiti ovo tako što će se odjaviti sa svog Twitter naloga pre nego što on ili ona pristupe našoj veb lokaciji.

Odredbe vezane za zaštitu podataka od strane Twitter-a mogu se naći na https://twitter.com/privacy?lang=en.

22. Odredbe o zaštiti podataka u aplikaciji i korišćenju YouTube-a

Na ovoj veb stranici kontrolor ima integrisane komponente YouTube-a. YouTube je internet video portal koji omogućava video izdavačima da besplatno postavljaju video klipove, i takođe omogućava besplatan pregled, ocenjivanje i komentarisanje. YouTube vam omogućava da objavljujete sve vrste video zapisa, tako da možete pristupiti i filmovima i TV emisijama, kao i pogledati muzičke video snimke, trejlere i video snimke koje su korisnici napravili preko Internet portala.

Operativna kompanija YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je podružnica kompanije Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Kroz svaki poziv na jednu od pojedinačnih stranica na ovoj Internet stranici, koju upravlja kontrolor i na kome je komponenta YouTube (YouTube video) integrisana, Internet pretraživač na IT sistemu subjekta podataka automatski dovodi do preuzimanja prikaza odgovarajuće YouTube komponente.

Dalje informacije o YouTube -u mogu se dobiti pod https://www.youtube.com/it/about/en/. U toku ovog tehničkog postupka, YouTube i Google dobijaju informacije o tome koju je specifičnu pod-stranicu našeg sajta posetio subjekt podataka.

Ukoliko je subjekt podataka prijavljen na YouTube, YouTube može otkriti svaki poziv do našeg vebsajta od strane subjekta podataka - i za sve vreme trajanja boravka subjekta podataka na našoj Internet stranici - koje specifične pod-stranice je posetio subjekt. Ove informacije se prikupljaju pomoću komponente YouTube-a i Google-a i povezane su sa odgovarajućim YouTube nalogom subjekta podataka.

YouTube, i Google primaju informacije preko YouTube komponente da je subjekt posetio našu veb stranicu, ukoliko je subjekt podataka prijavljen na YouTube-u u trenutku pristupa našoj veb stranici. Ovo se događa bez obzira da li je subjekt kliknuo na video YouTube ili ne. Ako takav prenos informacija YouTube-u nije poželjan za subjekta podataka, onda on ili ona mogu sprečiti ovo tako što će se odjaviti sa svog YouTube naloga pre nego što on ili ona pristupe našoj veb lokaciji.

Odredbe za zaštitu podataka na YouTube-u su dostupne na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, i pružaju informacije o prikupljanju, obradi i korišćenju ličnih podataka od strane YouTube-a i Google-a.

23. Pravni osnov za obradu

Član 6 (1) lit. GDPR služi kao pravni osnov za operacije obrade za koje dobijamo saglasnost za određenu namenu obrade. Ako je obrada ličnih podataka neophodna za izvršenje ugovora u kom je subjekt podataka jedna od stranaka, kao što je slučaj, na primer, kada su operacije obrade potrebne za isporuku robe ili da se pruži bilo koja druga usluga, obrada se zasniva na članu 6 (1). b GDPR. Isto važi i za takve operacije obrade koje su neophodne za sprovođenje predugovornih mera, na primer u slučaju pitanja o našim proizvodima ili uslugama. Da li je naša kompanija predmet pravne obaveze za koju je obrada ličnih podataka potrebna, kao što je za ispunjenje poreskih obaveza, obrada se zasniva na čl. 6 (1) lit. c GDPR.

U retkim slučajevima, obrada ličnih podataka može biti neophodna radi zaštite vitalnih interesa subjekta podataka ili podataka drugih fizičkih lica. To bi bio slučaj, na primer, ako je posetilac povređen u našoj kompaniji i njegovo ime, starost, podaci o zdravstvenom osiguranju ili druge vitalne informacije trebalo bi se preneti na doktora, bolnicu ili treće osobe. Tada bi se postupak zasnivao na čl. 6 (1) lit. d GDPR.

Konačno, operacije obrade mogu se zasnivati na članu 6 (1) lit. f GDPR. Ova pravna osnova se koristi za operacije obrade koje nisu obuhvaćene ni jednim od ovih gore navedenih zakonskih osnova, ako je obrada neophodna u svrhu legitimnih interesa koje sprovodi kompanija ili treća strana, osim u slučajevima kada su ti interesi nadglasani interesima ili osnovnim pravima i slobodom subjekta podataka koji zahteva zaštitu ličnih podataka. Takve operacije obrade su posebno dozvoljene zato što ih je posebno spomenuo evropski zakonodavac. Smatrao je da bi se legitimni interes mogao pretpostaviti ako je subjekt podataka klijent kontrolora (Recital 47 Odredište 2 GDPR).

24. Legitimni interesi koje sprovode kontrolor ili treća strana

Tamo gde se obrada ličnih podataka zasniva na članu 6 (1). f GDPR naš legitimni interes je da izvršimo naše poslovanje u korist blagostanja svih naših zaposlenih i akcionara.

25. Period čuvanja ličnih podataka

Kriterijumi koji se koriste za određivanje perioda čuvanja ličnih podataka je odgovarajući zakonski period zadržavanja. Posle isteka tog perioda, odgovarajući podaci se rutinski brišu, sve dok to više nije potrebno za ispunjavanje ugovora ili pokretanje ugovora.

26. Obezbeđivanje ličnih podataka kao zakonski ili ugovorni zahtev; Zahtev potreban za sklapanje ugovora; Obaveza subjekta podataka da obezbedi lične podatke; moguće posledice neuspeha pružanja takvih podataka

Ističemo da je obezbeđivanje ličnih podataka delimično propisano zakonom (npr. Poreskim propisima) ili takođe može rezultirati ugovornim odredbama (npr. informacije o ugovornom partneru). Ponekad je možda potrebno zaključiti ugovor da nam subjekt podataka dostavlja lične podatke, koji će zatim biti obrađeni od strane nas. Subjekt podataka je, na primer, obavezan da nam dostavi lične podatke kada naša kompanija potpisuje ugovor sa njim.

Nepodnošenje ličnih podataka imalo bi posledicu da ugovor sa subjektom podataka ne bi mogao biti zaključen. Pre nego što su lični podaci obezbeđeni od strane subjekta podataka, subjekt mora kontaktirati bilo kog zaposlenog. Zaposleni objašnjava subjektu podataka da li je obezbeđivanje ličnih podataka propisano zakonom ili ugovorom ili je neophodno za zaključenje ugovora, da li postoje posledice nedostavljanja ličnih podataka.

27. Postojanje automatskog odlučivanja

Kao odgovorna kompanija, mi ne koristimo automatsko donošenje odluka ili profilisanje.